Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη μίσθωση υπηρεσιών προσωπικού δειγματοληψίας της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ

Η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ (CyADA) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη μίσθωση υπηρεσιών για την Διαδικασία Δειγματοληψίας.

 1. Περιγραφή θέσης

Οι θέσεις αφορούν στο Προσωπικό Δειγματοληψίας της CyADA που περιλαμβάνει τον αιμολήπτη, το συνοδό και τον υπεύθυνο ελέγχου ντόπινγκ (όπως αναλύονται στην παράγραφο 2).

 

 1. Καθήκοντα

Τα πρόσωπα που θα επιτύχουν στη διαδικασία επιλογής (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7) θα συμπεριληφθούν στο «Προσωπικό Δειγματοληψίας» της CyADA.

Σύμφωνα με τις Διεθνείς Προδιαγραφές για τους Ελέγχους και τις Έρευνες που αποτελούν Παράρτημα των περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικών) (Τροποποιητικών) Νόμων του 2009 έως 2016:

 • «Προσωπικό δειγματοληψίας» σημαίνει συλλογικά το εκπαιδευμένο προσωπικό που εξουσιοδοτείται από την Αρμόδια Αρχή για την πραγματοποίηση των υποχρεώσεων της κατά τη διαδικασία δειγματοληψίας ή την υποβοήθηση σε αυτή και περιλαμβάνει κυρίως τον αιμολήπτη, τον συνοδό και τον υπεύθυνο ελέγχου ντόπινγκ.
 • «Υπεύθυνος ελέγχου ντόπινγκ ή ΥΕΝ» σημαίνει τον λειτουργό που είναι εξουσιοδοτημένος από την Αρμόδια Αρχή να επιβλέπει και να διευθύνει, επί τόπου, τη διαδικασία δειγματοληψίας.
 • «Αιμολήπτης» σημαίνει τον υπεύθυνο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα και εξουσιοδότηση από την Αρμόδια Αρχή για τη λήψη αίματος από τον αθλητή.
 • «Συνοδός» σημαίνει τον υπεύθυνο ο οποίος είναι εκπαιδευμένος και εξουσιοδοτημένος από την Αρμόδια Αρχή για να εκτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα, περιλαμβανομένων ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

α) την ειδοποίηση του αθλητή που έχει επιλεγεί για να δώσει δείγμα,

β) την συνοδεία και την παρακολούθηση του αθλητή μέχρι την άφιξη του στο σταθμό ελέγχου ντόπινγκ και/ή την μαρτυρία και την επιβεβαίωση της λήψης του δείγματος, όπου αυτό το επιτρέπει η εκπαίδευση του.

Επίσης, σύμφωνα με Διεθνείς Προδιαγραφές για τους Ελέγχους και τις Έρευνες:

 • «Διαδικασία δειγματοληψίας» σημαίνει όλες τις διαδοχικές ενέργειες που αφορούν άμεσα στον αθλητή, από την ειδοποίηση μέχρι την αναχώρηση του από το σταθμό ελέγχου ντόπινγκ μετά τη λήψη του δείγματος του.

Οι περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικοί) (Τροποποιητικοί) Νόμοι του 2009 έως 2016 και τα Παραρτήματα και Προσαρτήματά τους είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της CyADA (www.cyada.org.cy).

 

 1. Απαιτούμενα Προσόντα – Πλεονεκτήματα

3.α       Απαραίτητα Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:

 • να είναι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Χημείας, Βιολογίας ή άλλου συναφές κλάδου
 • να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • να έχουν άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου
 • να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης και
 • να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (όπου ισχύει)

3.β       Άλλα επιθυμητά προσόντα – πλεονεκτήματα

Κατά την αξιολόγηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν επιπλέον τα παρακάτω:

 • Ικανότητα στο να ακολουθούν οδηγίες
 • Ικανότητα στο να εργάζονται σε απαιτητικές συνθήκες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων γρήγορα και αποτελεσματικά
 • Ικανότητα να επιδεικνύουν πάντοτε σεβασμό και επαγγελματική συμπεριφορά
 • Ικανότητα να διαχειρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες
 • Ικανότητα να επιδεικνύουν ευαισθησία στα συναισθήματα του αθλητή
 • Ικανότητα να ακολουθούν τα χρονικά περιθώρια
 • Γνώση βασικών κανονισμών και οργάνωσης των αθλημάτων, σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.

3.γ       Άλλες απαιτήσεις

Τονίζεται ότι, κάθε πρόσωπο που θα υποβάλει αίτηση για τη μίσθωση υπηρεσιών προσωπικού δειγματοληψίας της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ (CyADA), θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει στη CyADA σε πρωτότυπο, τα παρακάτω:

 • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και
 • Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), και το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.
 1. Συγκρουόμενα συμφέροντα

Η CyADA εφαρμόζει πολιτική για την αποτροπή συγκρουόμενων συμφερόντων σε όλες τις δραστηριότητές της. Σε ότι αφορά τους Ελέγχους Ντόπινγκ και ιδιαίτερα τη διαδικασία δειγματοληψίας, η CyADA εξουσιοδοτεί Προσωπικό Δειγματοληψίας που να μην έχει συγκρουόμενα συμφέροντα ως προς το αποτέλεσμα του ελέγχου.  Για τον σκοπό αυτό, πριν από την συμπερίληψη οποιουδήποτε στο Προσωπικό Δειγματοληψίας θα γίνει γραπτή ενημέρωση του για την πολιτική της CyADA για τα συγκρουόμενα συμφέροντα και θα υπογράψει την δήλωση συγκρουόμενων συμφερόντων της CyADA.

 

 1. Όροι απασχόλησης

5.1       Η διάρκεια της σύμβασης είναι χωρίς χρονικό περιορισμό. Η CyADA έχει το δικαίωμα τερματισμού της σύμβασης οποτεδήποτε.

5.2       Το ωράριο απασχόλησης είναι ευέλικτο και μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε ώρα κατά την οποία μπορεί να διεξαχθούν έλεγχοι ντόπινγκ, εντός ή εκτός αγώνα.

5.3       Καμιά μόνιμη εργασιακή σχέση δεν μπορεί να δημιουργηθεί μέσω της συνεργασίας της CyADA με το Προσωπικό Δειγματοληψίας.

5.4       Μεταξύ του Προσωπικού Δειγματοληψίας και της CyADA θα υπογραφεί σχετική συμφωνία που θα διέπει τη μεταξύ τους σχέση.

 

 1. Αμοιβή – Φορολογικά – Κοινωνικές ασφαλίσεις
  • Σύμφωνα με τους περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικούς) Νόμους του 2009 μέχρι 2016, η αμοιβή του Προσωπικού Δειγματοληψίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η αμοιβή που ισχύει, έχει ως ακολούθως:
 • Για Δειγματοληψία που διαρκεί μέχρι πέντε (5) ώρες: €68.40
 • Για Δειγματοληψία που διαρκεί πέρα των πέντε (5) ωρών μέχρι οκτώ (8) ώρες: €98.40
 • Για Δειγματοληψία που διαρκεί πέρα των οκτώ (8) ωρών: €128.40

Σε περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας καταβάλλεται επίδομα οδοιπορικών, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω αμοιβή καθώς και το επίδομα οδοιπορικών μπορεί να αναθεωρηθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο ή το Υπουργείο Οικονομικών, αντίστοιχα.

6.2       Το Προσωπικό Δειγματοληψίας θα εκδίδει τιμολόγιο και απόδειξη είσπραξης προς την CyADA για το ποσό της αμοιβής του.

6.3       Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σε σχέση με το Φόρο Εισοδήματος και τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις οι οποίες απορρέουν από τη Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελούν ευθύνη και υποχρέωση του παροχέα υπηρεσιών με εξαίρεση τους Δημόσιους Υπάλληλους για τους οποίους οι εισφορές θα διευθετούνται απευθείας από το Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

 

 1. Διαδικασία Επιλογής:

Για την επιλογή του Προσωπικού Δειγματοληψίας η CyADA θα ακολουθήσει την πιο κάτω διαδικασία:

 1. Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων η Αρχή θα αξιολογήσει όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν με σκοπό την επιλογή υποψηφίων (και των δύο φύλων) τους οποίους θα καλέσει σε συνάντηση εντός του μηνός Ιανουαρίου 2017.
 2. Ακολούθως, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να παρακολουθήσουν την Βασική Εκπαίδευση και Εξέταση η οποία προγραμματίζεται να γίνει τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο 2017, στη Λευκωσία. Η εκπαίδευση και η εξέταση θα γίνουν σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντί-Ντόπινγκ του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAD), στην αγγλική γλώσσα.
 • Οι επιτυχόντες της Βασικής Εκπαίδευσης θα λάβουν διαπίστευση από την CyADA και θα ενταχθούν στο Προσωπικό Δειγματοληψίας της CyADA από την 01 Απριλίου 2017.
 1. Υποβολή Αίτησης – Πληροφορίες

8.1       Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερόμενων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, σε ειδικό έντυπο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της CyADA, από 28 Νοεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2016.

8.2       Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που αφορούν στα απαραίτητα προσόντα και άλλες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 θα πρέπει να προσκομισθούν στην CyADA όταν ζητηθούν, στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής.

8.3       Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην CyADA.

 

*****

 

Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ

Λευκωσία, 24.11.2016