Εμπιστευτικότητα

Πολιτικές της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της Εμπιστευτικότητας και της Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής

Η CyADA δύναται να συλλέγει, να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται ή να Δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν Αθλητές και άλλα Πρόσωπα όπου αυτό είναι αναγκαίο και σκόπιμο για τη διεξαγωγή Δραστηριοτήτων Αντι-Ντόπινγκ, δυνάμει των Κανονισμών Αντι-Ντόπινγκ και σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους.