Σύνθεση Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ

Σύμφωνα με το περί του Αντί-Ντόπινγκ (Καθορισμός Αρμόδιας Αρχής) Διάταγμα του 2009, η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ είναι επταμελής και απαρτίζεται από τα ακόλουθα άτομα:

(α) Μιχαήλ Πέτρου, ιατρό, ως Πρόεδρος

(β) Παναγιώτης Κ. Ερμογένους, ιατρός

(γ) Φίλιππος Αλλαγιώτης, ιατρός

(δ) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή εκπρόσωπό του,

(ε) τον Αρχηγό της Αστυνομίας  ή εκπρόσωπό του,

(στ) τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ή εκπρόσωπό του,

(ζ) τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ή εκπρόσωπό του