Σύνθεση Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ

Σύμφωνα με το περί του Αντί-Ντόπινγκ (Καθορισμός Αρμόδιας Αρχής) Διάταγμα του 2009, η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ είναι επταμελής και απαρτίζεται από τα ακόλουθα άτομα:

(α)   Μιχαήλ Πέτρου, ιατρό, ως Πρόεδρος

(β)   Γιάννη Παπαδόπουλο, ιατρό Καρδιολόγο

(γ)    Χρίστο Πέτρου, φαρμακοποιό,

(δ)   τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή εκπρόσωπό του,

(ε)    τον Αρχηγό της Αστυνομίας  ή εκπρόσωπό του,

(στ)  τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ή εκπρόσωπό του,

(ζ)   τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ή εκπρόσωπό του