Εφαρμοστικά Μέτρα της Σύμβασης, των Προσαρτημάτων και των Παραρτημάτων της

Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ (CyADA) ανακοινώνει τη δημοσίευση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και την έναρξη ισχύος, αναθεωρημένου Διατάγματος με το οποίο ρυθμίζεται η εφαρμογή της Σύμβασης περί του Αντί-Ντόπινγκ, των Προσαρτημάτων και των Παραρτημάτων της, Λειτουργία Αρμόδιας Αρχής, Λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ και Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί­-Ντόπινγκ

Το εν λόγω Διάταγμα περιλαμβάνει τα λεγόμενα «εφαρμοστικά μέτρα» για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό και των Παραρτημάτων και Προσαρτημάτων της, καθώς επίσης τη λειτουργία της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ, του Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί­-Ντόπινγκ. Το Διάταγμα έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και επιπλέον, έχει αξιολογηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντί-Ντόπινγκ (WADA) και κρίθηκε ως Συμμορφούμενο με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντί-Ντόπινγκ.

Το Διάταγμα τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δηλαδή από τις 02 Δεκεμβρίου 2011.

To Διάταγμα, στα ελληνικά και στα αγγλικά, διατίθεται στην ιστοσελίδα της CyADA