Εμπιστευτικότητα

Πολιτικές της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της Εμπιστευτικότητας και της Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής

Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ δεσμεύεται, με βάση τη νομοθεσία για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Νόμος 138 του 2001) καθώς επίσης και τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντί-Ντόπινγκ και τις Διεθνείς Προδιαγραφές για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής και των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των Αθλητών και των άλλων Προσώπων που εμπίπτουν στους Κανονισμούς Αντί-Ντόπινγκ της Κύπρου.