Έρευνα της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ για ιατρούς

Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ (CyADA), με την έρευνα αυτή, επιχειρεί να αξιολογήσει τις γνώσεις των ιατρών της Κύπρου σε θέματα σχετικά με το αντί-ντόπινγκ και να καταγράψει τις απόψεις, τις εμπειρίες και τις πρακτικές τους, σε σχέση με το θέμα αυτό. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας η CyADA θα καταρτίσει σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ιατρών για το αντί-ντόπινγκ.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτούνται 20 –περίπου- λεπτά. Η συμπλήρωση γίνεται ανώνυμα και σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναγνώριση του προσώπου που απάντησε στο ερωτηματολόγιο.

Παρακαλείσθε όπως απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, 2011, το αργότερο.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Δρ Μιχαήλ Πέτρου

Πρόεδρος Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ

 

Για να δείτε το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ.