Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη μίσθωση υπηρεσιών Εκπαιδευτών κατά του Ντόπινγκ

Η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ (CyADA) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη μίσθωση υπηρεσιών Εκπαιδευτών κατά του Ντόπινγκ. 

1. Περιγραφή θέσης

Οι θέσεις αφορούν σε Εκπαιδευτές κατά του Ντόπινγκ (όπως αναλύονται στην παράγραφο 2).

 

2. Καθήκοντα 

Οι Εκπαιδευτές κατά του Ντόπινγκ θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της CyADA κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της πραγματοποίησης διαλέξεων ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων  σε αθλητές ή το προσωπικό υποστήριξης αθλητών.

 

3. Απαιτούμενα Προσόντα – Πλεονεκτήματα

3.α Απαραίτητα Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:

 • να είναι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σε αντικείμενα όπως Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, Επιστήμη του Αθλητισμού, Φυσιολογία της Άσκησης, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Δημόσια Υγεία, Παιδαγωγικά ή άλλου συναφές κλάδου. Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τα πιο πάνω αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.
 • να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • να έχουν άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, Excel, Powerpoint) και του διαδικτύου. 
 • να έχουν Λευκό Ποινικό Μητρώο.
 • να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης. και   
 • να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (όπου ισχύει). 

Επιπλέον των πιο πάνω, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν γνώση και εμπειρία από το χώρο του αθλητισμού ως αθλητές, προσωπικό υποστήριξης αθλητών ή άλλως πως.

Προηγούμενη εμπειρία σε εκπαίδευση κατά του ντόπινγκ ή συμμετοχή σε έρευνα κατά του ντόπινγκ αποτελεί πρόσθετο προσόν.

3.β Άλλα επιθυμητά προσόντα – πλεονεκτήματα

Κατά την αξιολόγηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν επιπλέον τα παρακάτω:

 • Ιδιαίτερα αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας.
 • Κατανόηση εκπαιδευτικών διαδικασιών της μάθησης. 
 • Αναπτυγμένες ικανότητες διαχείρισης εκπαιδευτικών διαδικασιών.
 • Ικανότητα να εργάζονται ως μέλος ομάδας.
 • Ικανότητα στο να εργάζονται σε απαιτητικές συνθήκες.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων γρήγορα και αποτελεσματικά.
 • Να είναι ενθουσιώδεις.
 • Ικανότητα να επιδεικνύουν πάντοτε σεβασμό και επαγγελματική συμπεριφορά.
 • Ικανότητα να ακολουθούν τα χρονικά περιθώρια.
 • Γνώση βασικών κανονισμών και οργάνωσης των αθλημάτων, σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. 

 

4. Συγκρουόμενα συμφέροντα

Η CyADA εφαρμόζει πολιτική για την αποτροπή συγκρουόμενων συμφερόντων σε όλες τις δραστηριότητές της. Για τον σκοπό αυτό, πριν από την επιλογή των Εκπαιδευτών θα ενημερωθούν για την πολιτική της CyADA για τα συγκρουόμενα συμφέροντα και θα υπογράψουν δήλωση συγκρουόμενων συμφερόντων της CyADA.

 

5. Όροι απασχόλησης

5.1 Η διάρκεια της σύμβασης είναι χωρίς χρονικό περιορισμό. Η CyADA έχει το δικαίωμα τερματισμού της σύμβασης οποτεδήποτε.

5.2 Το ωράριο απασχόλησης είναι ευέλικτο και μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε ώρα κατά την οποία μπορεί να διεξαχθεί ενημέρωση/ εκπαίδευση κατά του ντόπινγκ.

5.3 Καμιά μόνιμη εργασιακή σχέση δεν μπορεί να δημιουργηθεί μέσω της συνεργασίας της CyADA με τους Εκπαιδευτές κατά του Ντόπινγκ.

5.4 Ο κάθε Εκπαιδευτής κατά του Ντόπινγκ και η CyADA θα υπογράψουν σχετική συμφωνία που να διέπει τη μεταξύ τους σχέση.

    

6. Αμοιβή – Φορολογικά – Κοινωνικές ασφαλίσεις

6.1 Η αμοιβή των Εκπαιδευτών κατά του Ντόπινγκ σύμφωνα με απόφαση της CyADA θα είναι €50.00 ανά ώρα διδασκαλίας/ παρουσίασης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο χρόνος προετοιμασίας, η διδασκαλία/ παρουσίαση και η αναφορά προς τη CyADA.   

Σε περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας καταβάλλεται επίδομα οδοιπορικών, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω αμοιβή καθώς και το επίδομα οδοιπορικών μπορεί να αναθεωρηθούν από τη CyADA ή το Υπουργείο Οικονομικών, αντίστοιχα.

6.2 Ο κάθε Εκπαιδευτής κατά του Ντόπινγκ θα εκδίδει τιμολόγιο και απόδειξη είσπραξης προς την CyADA για το ποσό της αμοιβής του.

6.3 Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σε σχέση με το Φόρο Εισοδήματος και τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις οι οποίες απορρέουν από τη Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελούν ευθύνη και υποχρέωση του παροχέα υπηρεσιών με εξαίρεση τους Δημόσιους Υπάλληλους για τους οποίους οι εισφορές θα διευθετούνται απευθείας από το Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

 

7. Διαδικασία Επιλογής:

Για την επιλογή των Εκπαιδευτών κατά του Ντόπινγκ η CyADA θα ακολουθήσει την πιο κάτω διαδικασία:

i. Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων η Αρχή θα αξιολογήσει όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν με σκοπό την επιλογή υποψηφίων. 

ii.Ακολούθως, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, πριν από τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα εισαγωγικό κύκλο μαθημάτων και εξέτασης online (στα αγγλικά). Υπολογίζεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του εισαγωγικού κύκλου μαθημάτων είναι δύο ώρες, περίπου.

iii. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα παρακολουθήσουν την βασική εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Μαρτίου, 2018 (09:30-17:00) στο γραφείο της CyADA. Σημειώνεται ότι, στο τέλος της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποδειγματική διδασκαλία/ παρουσίαση η οποία θα αξιολογηθεί.

iiii. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και πριν τη λήψη διαπίστευσης ως Εκπαιδευτές κατά του Ντόπινγκ, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν με επιτυχία εξέταση online (στα αγγλικά).         

 

8.  Υποβολή Αίτησης – Πληροφορίες

8.1 Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερόμενων πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της CyADA.

8.2 Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδα της CyADA.

8.3 Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα άλλα έγγραφα που ζητούνται μέσω του εντύπου υποβολής αίτησης. 

8.4 Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην CyADA.